Categories
News

Nova JPM-IDEALs Strengthen Fight For Human Rights With MOU

JPMIDealsMOUSigning
The Most Rev. Roberto Gaa, D.D. and Edgardo Ligon seal the fight against human rights violation with a Memorandum of Understanding signing last December 4, 2019. (Photo credit: Maria Lourdes Nario)

The partnership between the Diocese of Novaliches, through its Justice and Peace Ministry (JPM), and the Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services (IDEALS) went up the next level with the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) last December 4, 2019 at the Caritas Novaliches Office in Fairview, Q.C.

With the objective of assisting families of human rights victims and help them integrate back to society, the MOU expanded IDEALS’ services beyond documentation of legal cases and include the education component and legal assistance.

The salient points of the MOU, among others, include the initial documentation and classification by JPM of the needs for human rights education as well as legal and paralegal services; with IDEALS facilitating such education wherein the principles of human rights, the rule of law as well as the basic handling of violation cases in the community are discussed.

The Most Rev. Roberto O. Gaa, D.D., signing for the Diocese, and Edgardo Ligon, IDEALS’ executive director, both lauded the partnership. The Bishop said IDEALS’ mission matches the role of the Church.

“It matches the role of the Church as the voice and representative of the marginalized, disempowered and vulnerable groups,” the Bishop said in Filipino, adding that the Church is an institution that always stands for what is right, and most of the time, being silenced for doing so.

“If the Church remains faithful in her role, we will not fail,” he continued. “It is not possible for the Church not to take a stand.”

During the MOU signing, Vicar General for Pastoral Affairs Rev. Fr. Antonio E. Labiao revealed the human rights violations that had transpired over the years, which included problems on land and housing with a lot of demolitions in Quezon City and the extra-judicial killings (EJKs) that led to the much-needed collaboration between the Diocese and IDEALS.

“We thought this is the right time to formally set up the Justice and Peace Ministry,” Fr. Labiao revealed, adding the need for legal missions in the community level to initially educate people became evident. (~Lulu Reclusado-Nario)

Categories
News

CBCK Nagbabala Ukol Sa Kulto

Naglabas ng isang babala ang Catholic Bishops Conference of Korea (CBCK) ukol sa isang kulto na mula Korea na meron nang sangay dito sa Pilipinas.

Tinatawag na “Shincheonji, Church of Jesus, The Temple of the Tabernacle of the Testimony”, ang nasabing kulto ay nagpapanggap bilang iba’t-ibang organisasyon gaya ng “Heavenly Culture World Peace Restoration of Light” (HWPL), “International Women’s Peace Group” (IWPG), “World Alliance of Religious Peace” (WARP) na siyang nagaaya sa iba’t-ibang obispo na makisalo sa kanilang mga aktibidad at siya ring nagpapalaganap ng mga maling katuruan ukol sa Bibliya.

Ang nasabing babala ay ipinadaan ng CBCK sa isang sulat na pinadala sa Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) na si Lubos Kagalang-galang Romulo Valles.

Pinaalalahanan ni Lubos Kagalang-galang Hyginus Kim Hee-joong, Pangulo ng CBCK, ang CBCP ang ukol sa mga tiwaling gawain ng nasabing kulto at ang iwasan ang makisalamuha sa kanila. (~Minnie Agdeppa)

Para sa kabuang nilalaman ng nasabing sulat, CBCK_WarningOnCult.

Categories
Downloads

Panalangin Para sa Paghihilom at Pagkakaisa ng Bansa

O Butihin at Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa napakamahiwagang mundo na iyong nilikha at patuloy mong inaalalayan. Tunay, mga nilikha mo ay mahiwaga, marami, magkakaiba at mabubuti. Pinupuri ka namin sa lahat ng mga taong nilalang mo, iba’t-ibang lahi, salita, paninindiga’t paniniwala. Higit sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa napakalalim na pagkakaisa ng lahat sa gitna ng di matatawaran nilang pagkakaiba-iba.

Tinatanggap namin na di ganap naming napangangalagaan ang mundo at ang bawat isa. Mas nabibigyan namin ng pansin ang pagkakaiba at mga pagkakahiwalay.

Nagsusumamo kami ngayon nang may panibagong sigla, na kami bilang mga mananampalataya at mga responsableng mamamayan ng bansang ito. Nais naming ipamalas ang malakas at walang pasubaling suporta sa aming mga tagapamuno sa simbahan na pinaparatangan dahil sa pagiging tunay nilang pastol sa kanilang mga kawan. Batid naming ang malayang pagpapahayag ay tanda ng pag-iral ng demokrasya sa bansa na ginagaratiyahan ng Saligang Batas at tahasang ipinangaral ni Jesucristo “ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo”(Juan 8:32).

Tulungan mo kaming laging ipamalas at ipahayag ang katotohanan anuman kahihinatnan, laging tumayo kasama ng walang kayang magtanggol sa sarili, at sa tabi ng mga api, dukha’t maralita. Tulungan mo kaming manindigan para sa katarungan at kapayapaan, pagkakaisa, katapatan, kabukasan, sa iba’t ibang lugar na may armadong awayan, may pakikibaka para sa panlipunang pagbabago, sa pagtatanggol ng patrimoniya ng mga katutubo, sa pagtatanggol ng aming soberanya.

Higit sa lahat nananalangin kami para sa pagkakaisa ng lahat batay sa pag-ibig, na siyang tunay na batayang lunas tungo sa paghilom sa aming bansa.

Hinihingi namin ang tulong ni Maria na aming Ina na samahan niya kami, gayun din naman ang lalat ng nag-alay ng buhay para sa kalayaan, babae o lalaki, noong unang panahon ng aming kasaysayan at gayun din naman sa panahon namin ngayon.

(Darasalin pagkatapos ng Rosaryo sa buong buwan ng Oktubre.)

Categories
Downloads

Pagpapamalas ng Suporta at Pagpapahayag ng Tiwala’t Paniniwala

Kami na mga mananampalataya at mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay nagnanais magpahayag sa madlang Filipino ng aming matibay at di-matitinag na suporta, tiwala’t paniniwala para kina Obispo Teodoro Bacani, Jr., Obispo-Emerito ng Diyosesis ng Novaliches, Arsobispo Socrates Villegas ng Lingayen-Dagupan, Obispo Honesto Ongtioco ng Cubao, at Obispo Pablo Virgilio David ng Kalookan. Naninindigan kami at gumagarantiya na sila ay mga mabubuti at responsableng mamamayan at mga matatapat na kasapi ng mga pamayanang hinubog sa pananampalataya.

Naniniwala kami na sila ay mga walang kasalanan at ang mga paratang ng isang taong nagbibitiw ng magkakasalungat na mga pahayag ay hindi dapat sinasang-ayunan.

Naniniwala kami na ang matapat na pagpapahayag ng mga saloobing hinubog nang may pananagutan at hangaring makatulong at di mga pagbabanta ni paghahadlang lamang, ay isang magandang tanda ng pag-iral ng demokrasya sa ating bayan. Gayundin naman, naniniwala kami na ang katarungan, kapayapaan, katiwasayan at kasaganaan ng lahat ng mamamayan anupaman ang kanilang relihiyon o simulaing pampulitika ay mas matitiyak ng isang demokrasyang ang mga karapatang pantao lalu na ang karapatan para sa malayang pamamahayag ay lubos na iginagalang, pinangangalagaan at itinataguyod.

Naniniwala kaming isinasakatuparan lamang nina Obispo Bacani at ng kanyang mga kasama ang kanilang karapatan, karapatang ginagarantiyahan naman ng ating Saligang Batas, na ipahayag ang kanilang saloobin, at ang mga pagpapahayag nilang ito sa publiko bagamat madalas mapagkamalang sumasalungat sa ilang patakaran o pamalakad ng pamahalaan ay pagpapakita lamang ng kanilang pagiging butihing mamamayan na may tunay na pananagutan sa bayan, nagmamalasakit para sa kabutihan ng nakararami, kumakalinga sa mga mahihina, nakikiramay at nakikipagkaisa sa mga dukha at mga nagdaralita.
Naniniwala kami na mayroong karapatan ang bawat mamamayang Pilipino—ginagarantiyahan ng ating Saligang Batas—na maipahayag niya ang kanyang palagay at iniisip sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang paligid ng may buong kalayaaan, ayon na rin sa itinutulak ng kanyang konsensya, sapagkat sinabi na rin mismo ng Panginoong Jesukristo, “ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo” (Jn 8:32).

Kaya naman puspos ng liwanag hatid ng Panimula ng ating Saligang Batas, “humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan, at titiyak para sa aming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan” kami ay buong tibay na nagpapahayag ng aming taos na paniniwala’t paninindigan sa lahat.

Sinang-ayunan at Nilagdaan:

Most Rev. Roberto O. Gaa, DD, Bishop of Novaliches
Most Rev. Antonio R. Tobias, DD, Bishop Emeritus of Novaliches,
Presbyteral Council and Clergy of Novaliches,
Association of Consecrated Life of Novaliches Diocese (ACLIND)
Pastoral Councils of 73 Parishes and Mission Areas in the Diocese of Novaliches
Council of the Laity of Novaliches (CLAN)
Quezon City Ecumenical Fellowship
Novaliches Diocesan Association of Parish PREX Secretariats (NDAPPS)
Knights of Columbus of Districts N-31-40
Daughters of Mary Immaculate
Mother Butler Guild (MBG)—Diocese of Novaliches
Couples for Christ (Global Mission Foundation) North A and North B
Catholic Women’s League
Pope’s Worldwide Prayer Network/Apostleship of Prayer
Divine Mercy Apostolate
Catholics for Family and Life (CFL)

Categories
Downloads

Special Intention for Bishop Teodoro Bacani, Jr. and Company

To be included in the Prayers of the Faithful in all Masses in our parish main churches as well as in chapels

Tagalog

Para sa lahat ng mga namumuno sa Simbahan lalu na ang mga pastol nating sina Obispo Teodoro Bacani, Jr. at mga kasama na nakararanas ng matinding pag-uusig at panliligalig dulot ng kanilang masigasig na pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin at misyon. Upang sila nawa ay huwag panghinaan ng loob kundi bagkus ay lalu pang lumakas at tumibay, mapuno ng ibayong sigla at tiyaga, lakas at karunungan mula sa Banal na Espiritung ating Patnubay. Nang sa gayun, patuloy nilang mapaglingkuran, pangalagaan, ipagtangol at tulungan ang kanilang mga kawan lalu na ang sa kanila ay nawawalay, napapasama at napapariwara, naghihikahos at naghihirap, naaapi at walang masulingan o maasahan. Manalangin tayo sa Panginoon.
English

For the leaders of the Church especially our shepherds Bishop Teodoro Bacani, Jr. and company who are experiencing harassment and persecution because of their zeal and dedication in carrying out their pastoral tasks and fulfilling their mission of evangelization: May they not be discouraged but rather persevere all the more, and find peace and joy in the Lord, fortitude and fervor, wisdom and prudence that come from the Holy Spirit. Thus, may they continue to serve their flocks and look after them with care, protect and defend them, give life and hope especially to those among them who have lost their way, lost their loved-ones, driven to poverty and despair, being oppressed and have nowhere else to turn to and find refuge. Let us pray to the Lord.

Categories
Downloads

Prayer for Healing and Unity in Our Country

O good and gracious God, we praise and thank you for the wonderful world you have created and continue to sustain, with all its variety, diversity and beauty.
We praise and thank you for all the peoples you have created of different races and tongues, convictions and beliefs. Most of all, we praise and thank you for the underlying unity and interconnections between and among them.

We admit, we have not been faithful in caring for our world and for one another. We confess for the tendency in us to emphasize our differences and what separate us rather than on what unites and brings us together.

Now, with renewed fervor, we as people of faith and as responsible citizens of our beloved country, come to you as we wish to express our support and concern for our church leaders who have been accused unjustly for exercising their role as shepherds of their flock. We are aware that to speak freely without fear of reprisal is a healthy sign of democracy guaranteed by the Philippine Constitution and inspired by the preaching of Christ Jesus Your Son, “the truth shall make you free”.

Help us to speak the truth no matter what the consequences are, to constantly be on the side of those who are accused without cause and those who have no means to defend themselves. Help us to work toward justice and peace, harmony, integrity, openness, honesty in various areas where there are armed conflicts, struggles for social change and defense of peoples’ patrimony and tribal practices.

Most of all, we pray for unity based on love, the only sure guarantee for healing in our beloved country.

We ask Mary, our Blessed Mother, to accompany us, her children. We also invoke the memory of all the women and men, young and old, who have shed their blood for this country, both in the past and in its recent history.

(To be prayed after the Rosary, throughout the whole month of October 2019)

Categories
Downloads

Manifestation of Support and Declaration of Faith and Confidence

We, people of faith and citizens of the Republic of the Philippines, wish to publicly manifest our strong and unwavering support for Most Rev. Teodoro Bacani, Jr., Bishop Emeritus of the Diocese of Novaliches, Most Rev. Socrates Villegas, Archbishop of Lingayen-Dagupan, Most. Rev. Honesto Ongtioco, Bishop of Cubao, Most Rev. Pablo Virgilio David, Bishop of Caloocan, and hereby guarantee their standing as good and responsible citizens of this country as well as faithful members of communities of faith.

We believe that the above named persons are innocent and that the accusation made by one known for making ambivalent statements simply cannot be countenanced.

We believe that honest declarations of opinions while not being threats or obstructive but rather responsible and constructive, are a healthy sign of a true democracy at work within our country. We believe that justice, peace, security and prosperity for all citizens regardless of religions and politics are best ensured by such a democracy where human rights, and particularly the right of free speech, are respected, protected and promoted.

We believe that Bishop Bacani and his companions have simply been exercising their constitutionally guaranteed rights to free speech and that their public statements often misconstrued as opposed to certain government policies are but mere expressions of responsible citizenship and genuine concern for the common good, compassion for the weak and solidarity with the poor.

We believe that every Filipino citizen has a constitutionally guaranteed right to freely express concerns and opinions, as their consciences dictate for as Jesus Christ himself said: “The truth shall make you free” (John 8:32).

We, therefore, in line with the Preamble of the 1987 Philippine Constitution, “imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society, and establish a Government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity, the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace,” herewith make our stance known by all.

Signed:

Most Rev. Roberto O. Gaa, DD, Bishop of Novaliches
Most Rev. Antonio R. Tobias, DD, Bishop Emeritus of Novaliches,
Presbyteral Council and Clergy of Novaliches,
Association of Consecrated Life of Novaliches Diocese (ACLIND)
Pastoral Councils of 73 Parishes and Mission Areas in the Diocese of Novaliches
Council of the Laity of Novaliches (CLAN)
Quezon City Ecumenical Fellowship
Novaliches Diocesan Association of Parish PREX Secretariats (NDAPPS)
Knights of Columbus of Districts N-31-40
Daughters of Mary Immaculate
Mother Butler Guild (MBG)—Diocese of Novaliches
Couples for Christ (Global Mission Foundation) North A and North B
Catholic Women’s League
Pope’s Worldwide Prayer Network/Apostleship of Prayer
Divine Mercy Apostolate
Catholics for Family and Life (CFL)

Categories
News

Panalangin Sa Paghilom, ATBP Dadasalin Na Sa Misa Bilang Suporta Kay Bp. Bacani

BishopTed_SoniaRaymundo.JPG
Ang Lubos Na Kagalang-galang Teodoro Bacani, Jr, D.D., Bishop-Emerito at kauna-unahang Obispo ng Novaliches; noong Setyembre 24, 2019 sa Solemn Installation ng Lubos Na Kagalang-galang Roberto Gaa, D.D. sa Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd. (Larawan ni Sonia Raymundo)

Kasama sa paglabas ng Diyosesis ng Novaliches ng Pagpapamalas ng Suporta at Pagpapahayag ng Tiwala’t Paniniwala para sa Obispo-Emerito ng Novaliches na si Lubos Na Kagalang-galang na Teodoro Bacani, Jr., Arsobispo ng Lingayen-Dagupan na si Lubos na Kagalang-galang Socrates Villegas, Obispo ng Cubao na si Lubos na Kagalang-galang Honesto Ongtioco, at Obispo ng Kalookan na si Lubos Kagalang-galang Pablo Virgilio David ay ang mga panalanging babasahin sa Misa sa lahat ng Parokya ng Diyosesis.

Inilathala sa Website ng Diyosesis nitong Oktubre 4, 2019, ang nasabing Pagpapamalas o “Manifestation of Support and Declaration of Faith and Confidence” sa Ingles ay ipinangalap naman sa mga Parokya ng Diyosesis kasama ng Panalangin Para Sa Paghilom At Panalangin—pati ang Ingles nito na Prayers of Healing and Unity—at Special Intentions In the Prayers Of The Faithful sa isang email blast at pinamahagi din sa Facebook Page ng Diyosesis.

Ayon kay Vicar for Administration Msgr. Jesus Romula Ranada sa Ingles sa email na naglalaman ng instructions ukol dito, “ang Manifesto sa Ingles at Filipino versions nito ay nararapat na ipangalap sa lahat ng parokya para basahin sa lahat ng mga parokyano.”

“Ang ‘Special Prayer For Healing And Unity’ ay nararapat bigkasin matapos magrosaryo para sa buong buwan ng Oktubre,” dagdag niya.

Pinagdiinan ng nasabing Manifesto na ang Obispo Bacani at ang mga kasamahan nito ay inosente at pawang napagbintangan lamang. Sa katunayan sila ay nagpahayag lamang ng nararapat para sa ikabubuti ng nakakarami alinsunod na rin sa kanilang tungkulin bilang mga pari at alinsunod sa paggamit sa kanilang karapatan bilang mamamayan ng Pilipinas ma makapagsalita ng sariling opinyon. (~Minnie Agdeppa)

Narito po ang links sa mga nabanggit na dokumento sa itaas:

Manifestation of Support and Declaration of Faith and Confidence
Pagpapamalas ng Suporta at Pagpapahayag ng Tiwala’t Paniniwala
Special Prayer For Healing And Unity
Panalangin Para Sa Paghilom At Panalangin
Special Intentions In the Prayers Of The Faithful

Categories
News

Mga BECs Pinaalalahanan Na Kanlungan Ng Kabataang Lingkod

FrHarvey_MinnieAgdeppa.png
Si COY Nova Director Reb. Pad. John Harvey Bagos nang nakaraang BEC Big Day Quirino Tandang Sora na ginanap noong Setyembre 28, 2019 sa Rockville Subdivision Covered Court, San Bartolome, Q.C. (Larawan ni Minnie Agdeppa)

Pinaalala ni Commission on Youth Director ng Diyosesis ng Novaliches (COY Nova), Reb. Pad. John Harvey David Bagos sa nakaraang BEC Big Day Quirino Tandang Sora District na ginanap sa Rockville Subdivision Covered Court noong Setyembre 28, 2019 ang malaking tungkulin ng mga BEC sa pagkakaroon ng mga Kabataang Lingkod sa Simbahan.

“Nais ko lang po ipaalala sa inyong lahat na kayo po ang kanlungan at pinagmumulan ng mga Kabataang Lingkod ng ating Simbahan,” ani ng pari sa kanyang Mensahe sa harap ng may pinakamalaking pagtitipon ng BEC Big Day na naganap sa Diyosesis.

“Mula sa ating maliliit na komunidad sa ating area umuusbong ang mga Kabataan na nakikiisa sa atin ngayon,” dagdag niya sa mga nakikinig na mula sa apat na Bikaryato ng Distrito: Ascension of Our Lord, Our Lady of Mercy, San Bartolome, at San Isidro Labrador.

Dahil dito, hiniling ng bagong-ordinang pari at bagong-luklok na direktor sa mga BECs “na nananatiling aktibo sa ating Parokya at pamayanan” na huwag panghihinaan ng loob sa kanilang gawain bilang BEC lalung-lalo na sa pagiging mabuting ehemplo sa Kabataan na siya namang nagkakayag sa mga ito na maglingkod sa Simbahan.

“Huwag po kayong magtamlay sa pagpapalago, sa pagpapanibago, at sa paghuhubog at pagsuporta sa ating mga Kabataan,” udyok niya, “tungo sa kanilang tungkulin at bahagi sa pagpapanibago na ito ng Simbahan.”

“Kailangan po natin ang mga leaders at BEC members na kaisa ang Kabataan na tutulong sa amin araw-araw na kung papaanong ang Salitang ito ay isinasagawa araw-araw sa mga gawain na pamparokya o pangkomunidad,” pagbibigay niya ng diin.

Pinaalalahan din ng pari ang mga Kabataan na huwag matakot lumapit sa mga BECs at sa mga “elders” ng kanilang mga parokya’t pamayanan lalo pa’t ang mga ito ay may karunungang makakatulong sa kanila sa buhay at sa kanilang paglilingkod sa Simbahan.

Si Pad. Bagos ang ikalawa sa nagbigay ng mensahe noong BEC Big Day Quirino-Tandang Sora District bago nagkaroon ng Banal na Misa na pinangunahan ng Mahal na Obispo Roberto Gaa, D.D. Naunang nagbigay ng mensahe si Reb. Pad. Rudy Tulibas na siyang tumatayo na BEC Quirino Tandang Sora District Priest Coordinator.

Ang BEC Big Day ay isang pagdiriwang ng Taon ng Kabataan sa pakikipagtulungan ng BEC Nova at COY Nova. Sa taong ito unang ginanap ang pagdiriwang sa kada-Distrito ng Diyosesis—naunang ipinagdiwang ang sa Commonwealth District noong Setyembre 14, 2019 at sa Caloocan District noong Setyembre 21, 2019.

Ayon kay BEC Nova Animator Benjamin Custodio, ang pagganap ng BEC Big Day sa mga Distrito ay alinsunod sa ideya ng dating Obispo na si Lubos na Kagalang-galang Antonio R. Tobias, D.D. upang masmaraming tao ang makilahok at upang makita ang pagkakaiba-iba ng bawat Distrito. (~Minnie Agdeppa)

Categories
News

BEC: Bagong Tagapahayag Ng Pagiging Simbahan

frRudy_MinnieAgdeppa.JPG
Si Reb. Pad. Rudy Tulibas, isa sa Exorcists ng Diyosesis at Priest Coordinator ng BEC Quirino-Tandang Sora District, noong nakaraang BEC Big Day na ginanap sa Rockville Subdivision Covered Court, Bgy. San Bartolome, Q.C. (Larawan ni Minnie Agdeppa)

Ayon sa isang pari sa naganap na BEC Big Day Quirino-Tandang Sora District sa Rockville Subdivision Covered Court noong Setyembre 28, 2019 ang Basic Ecclesial Communities (BEC) ay isang bagong pamamaraan ng pagpapahayag ng pagiging Simbahan.

“Tayo ay nagdiriwang ng BEC Big Day dahil ito po ang bagong tagapahayag ng ating pagiging Simbahan,” wika ni Reb. Pad. Rudy Tulibas, ang BEC Quirino-Tandang Sora District Priest Coordinator, sa kanyang Pambungad na Mensahe sa naganap na pagtitipon.

“Kaya napakaganda na isabuhay natin lagi ito,” dagdag pa niya, “Pasayahin, ating palaguin ang ating mga Basic Ecclesial Communities kasi ito po ang nagbibigay ng buhay sa ating Simbahan–itong mga bukluran, mga kawan, ang mga pamayanan, mga mumunting Simbahan.”

Ipinaliwanag ni Pad. Tulibas ang kahalagahan ng mga BEC lalo na ang mga Bukluran sa pagbibigay pahalaga at pagkakakilanlan sa bawat isa.

“Kasi ang ating Parokya napakaraming tao pero hindi tayo magkakakilala. Pero doon sa mga Bukluran nating lahat tayo magkakakilala, nagkakalapit sa isa’t-isa, at nagkakaisa sa mga gawain at panalangin–sa mga gawain at higit sa lahat sa ating pong mga pagpupulong,” pagbibigay niya ng diin sa may higit-kumulang tatlong libong katao na pumuno sa lugar ng pagtitipon.

Sa pagtatapos ng Kura Paroko ng Jesus Lord of the Divine Mercy Parish ng Hobart Village, hikayat niya, “Kaya napakagandang pagpapahayag yan ng ating Simbahan–ating isabuhay ang ating Pananampalataya!”

Ang BEC Big Day Quirino-Tandang Sora District ang panghuli sa tatlong Big Days na ginanap sa Diyosesis ng Novaliches. Nauna nang ginanap ang sa Commonwealth District noong Setyembre 14 sa New Capitol Estates Covered Court at ang sa Caloocan District noong Setyembre 21 sa Congress Elementary School. Ito ang unang pagkakataon na ginanap ang Big Day sa bawat Distrito ng Diyosesis na siya namang nagsimulang magkaroon noong 2018.

Nilalayon ng BEC Big Day na mapahalagahan ang bawat isang miyembro na bumubuo ng Simbahan o “sense of community”. Kung kaya’t sa Taon ng Kabataan ay nakipagtulungan ang BEC Novaliches sa Commission on Youth ng Diyosesis (COY Nova) para isakatuparan ang BEC District Big Days at ang naging tema nito ay, “Kabataan sa Nagpapanibagong Simbahan”. (~Minnie Agdeppa)