Panalangin Para sa Paghihilom at Pagkakaisa ng Bansa

O Butihin at Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa napakamahiwagang mundo na iyong nilikha at patuloy mong inaalalayan. Tunay, mga nilikha mo ay mahiwaga, marami, magkakaiba at mabubuti. Pinupuri ka namin sa lahat ng mga taong nilalang mo, iba’t-ibang lahi, salita, paninindiga’t paniniwala. Higit sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa napakalalim na pagkakaisa ng lahat sa gitna ng di matatawaran nilang pagkakaiba-iba.

Tinatanggap namin na di ganap naming napangangalagaan ang mundo at ang bawat isa. Mas nabibigyan namin ng pansin ang pagkakaiba at mga pagkakahiwalay.

Nagsusumamo kami ngayon nang may panibagong sigla, na kami bilang mga mananampalataya at mga responsableng mamamayan ng bansang ito. Nais naming ipamalas ang malakas at walang pasubaling suporta sa aming mga tagapamuno sa simbahan na pinaparatangan dahil sa pagiging tunay nilang pastol sa kanilang mga kawan. Batid naming ang malayang pagpapahayag ay tanda ng pag-iral ng demokrasya sa bansa na ginagaratiyahan ng Saligang Batas at tahasang ipinangaral ni Jesucristo “ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo”(Juan 8:32).

Tulungan mo kaming laging ipamalas at ipahayag ang katotohanan anuman kahihinatnan, laging tumayo kasama ng walang kayang magtanggol sa sarili, at sa tabi ng mga api, dukha’t maralita. Tulungan mo kaming manindigan para sa katarungan at kapayapaan, pagkakaisa, katapatan, kabukasan, sa iba’t ibang lugar na may armadong awayan, may pakikibaka para sa panlipunang pagbabago, sa pagtatanggol ng patrimoniya ng mga katutubo, sa pagtatanggol ng aming soberanya.

Higit sa lahat nananalangin kami para sa pagkakaisa ng lahat batay sa pag-ibig, na siyang tunay na batayang lunas tungo sa paghilom sa aming bansa.

Hinihingi namin ang tulong ni Maria na aming Ina na samahan niya kami, gayun din naman ang lalat ng nag-alay ng buhay para sa kalayaan, babae o lalaki, noong unang panahon ng aming kasaysayan at gayun din naman sa panahon namin ngayon.

(Darasalin pagkatapos ng Rosaryo sa buong buwan ng Oktubre.)