Pagpapamalas ng Suporta at Pagpapahayag ng Tiwala’t Paniniwala

Kami na mga mananampalataya at mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay nagnanais magpahayag sa madlang Filipino ng aming matibay at di-matitinag na suporta, tiwala’t paniniwala para kina Obispo Teodoro Bacani, Jr., Obispo-Emerito ng Diyosesis ng Novaliches, Arsobispo Socrates Villegas ng Lingayen-Dagupan, Obispo Honesto Ongtioco ng Cubao, at Obispo Pablo Virgilio David ng Kalookan. Naninindigan kami at gumagarantiya na sila ay mga mabubuti at responsableng mamamayan at mga matatapat na kasapi ng mga pamayanang hinubog sa pananampalataya.

Naniniwala kami na sila ay mga walang kasalanan at ang mga paratang ng isang taong nagbibitiw ng magkakasalungat na mga pahayag ay hindi dapat sinasang-ayunan.

Naniniwala kami na ang matapat na pagpapahayag ng mga saloobing hinubog nang may pananagutan at hangaring makatulong at di mga pagbabanta ni paghahadlang lamang, ay isang magandang tanda ng pag-iral ng demokrasya sa ating bayan. Gayundin naman, naniniwala kami na ang katarungan, kapayapaan, katiwasayan at kasaganaan ng lahat ng mamamayan anupaman ang kanilang relihiyon o simulaing pampulitika ay mas matitiyak ng isang demokrasyang ang mga karapatang pantao lalu na ang karapatan para sa malayang pamamahayag ay lubos na iginagalang, pinangangalagaan at itinataguyod.

Naniniwala kaming isinasakatuparan lamang nina Obispo Bacani at ng kanyang mga kasama ang kanilang karapatan, karapatang ginagarantiyahan naman ng ating Saligang Batas, na ipahayag ang kanilang saloobin, at ang mga pagpapahayag nilang ito sa publiko bagamat madalas mapagkamalang sumasalungat sa ilang patakaran o pamalakad ng pamahalaan ay pagpapakita lamang ng kanilang pagiging butihing mamamayan na may tunay na pananagutan sa bayan, nagmamalasakit para sa kabutihan ng nakararami, kumakalinga sa mga mahihina, nakikiramay at nakikipagkaisa sa mga dukha at mga nagdaralita.
Naniniwala kami na mayroong karapatan ang bawat mamamayang Pilipino—ginagarantiyahan ng ating Saligang Batas—na maipahayag niya ang kanyang palagay at iniisip sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang paligid ng may buong kalayaaan, ayon na rin sa itinutulak ng kanyang konsensya, sapagkat sinabi na rin mismo ng Panginoong Jesukristo, “ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo” (Jn 8:32).

Kaya naman puspos ng liwanag hatid ng Panimula ng ating Saligang Batas, “humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan, at titiyak para sa aming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan” kami ay buong tibay na nagpapahayag ng aming taos na paniniwala’t paninindigan sa lahat.

Sinang-ayunan at Nilagdaan:

Most Rev. Roberto O. Gaa, DD, Bishop of Novaliches
Most Rev. Antonio R. Tobias, DD, Bishop Emeritus of Novaliches,
Presbyteral Council and Clergy of Novaliches,
Association of Consecrated Life of Novaliches Diocese (ACLIND)
Pastoral Councils of 73 Parishes and Mission Areas in the Diocese of Novaliches
Council of the Laity of Novaliches (CLAN)
Quezon City Ecumenical Fellowship
Novaliches Diocesan Association of Parish PREX Secretariats (NDAPPS)
Knights of Columbus of Districts N-31-40
Daughters of Mary Immaculate
Mother Butler Guild (MBG)—Diocese of Novaliches
Couples for Christ (Global Mission Foundation) North A and North B
Catholic Women’s League
Pope’s Worldwide Prayer Network/Apostleship of Prayer
Divine Mercy Apostolate
Catholics for Family and Life (CFL)