Special Intention for Bishop Teodoro Bacani, Jr. and Company

To be included in the Prayers of the Faithful in all Masses in our parish main churches as well as in chapels

Tagalog

Para sa lahat ng mga namumuno sa Simbahan lalu na ang mga pastol nating sina Obispo Teodoro Bacani, Jr. at mga kasama na nakararanas ng matinding pag-uusig at panliligalig dulot ng kanilang masigasig na pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin at misyon. Upang sila nawa ay huwag panghinaan ng loob kundi bagkus ay lalu pang lumakas at tumibay, mapuno ng ibayong sigla at tiyaga, lakas at karunungan mula sa Banal na Espiritung ating Patnubay. Nang sa gayun, patuloy nilang mapaglingkuran, pangalagaan, ipagtangol at tulungan ang kanilang mga kawan lalu na ang sa kanila ay nawawalay, napapasama at napapariwara, naghihikahos at naghihirap, naaapi at walang masulingan o maasahan. Manalangin tayo sa Panginoon.
English

For the leaders of the Church especially our shepherds Bishop Teodoro Bacani, Jr. and company who are experiencing harassment and persecution because of their zeal and dedication in carrying out their pastoral tasks and fulfilling their mission of evangelization: May they not be discouraged but rather persevere all the more, and find peace and joy in the Lord, fortitude and fervor, wisdom and prudence that come from the Holy Spirit. Thus, may they continue to serve their flocks and look after them with care, protect and defend them, give life and hope especially to those among them who have lost their way, lost their loved-ones, driven to poverty and despair, being oppressed and have nowhere else to turn to and find refuge. Let us pray to the Lord.