Sakit Na Selfie Syndrome Ibinunyag Ng Obispo

BpAmboNSatansImage
Ibinunyag ni Pinaka Reb. Pablo Virgilio David na pagiging makasarili at manhid sa iba ang bunga ng sakit ng selfie syndrome sa kanyang pagbabahagi na pinamagatang “IMG (I aM God): Th Selfie Culture and The Image Of Mercy” ng PACOM 4 na ginanap sa San Juan Arena noong Enero 24, 2019 (Larawan ni: Minnie Agdeppa)

Sa nagdaan na ika-apat na Philippine Apostolic Congress On Mercy (PACOM 4) na ginanap sa Fil Oil Flying V Center in San Juan, M.M. noong Enero 24, 2019, ibinunyag ng Obispo ng Kalookan na si Pinaka. Reb. Pablo Virgilio David, D.D. na nagdudulot ng matinding adiksyon ang pagseselfie o tinatawag na selfie syndrome.

Ayon sa Obispo, ang mga pangitain na ang isang tao ay may selfie syndrome ay ang pagiging makasarili at ang pagkawalang-pakialam sa kapakanan ng iba. Tinawag niya itong “toxic selfie drama” na buhat sa “matinding adiksyon” ng “narsisismo”.

“Sa mga taong nagsasuffer ng selfie syndrome, maraming taong non-existent. Maraming taong non-existent,” wika niya.

“‘Pag naglakad ka sa labas at hindi mo napansin yung taong nakahiga sa may tabi o hindi mo napansin kung tao ba ito dun sa iyong kotse at ang tingin mo sa mga bata na nasa lansangan ay kriminal at nagaagree ka na itong mga ito dahil naiinvolve sa mga krimen dapat ibaba na ang age of criminality,” pagpapalawig niya.

“These people they are just dirt, they don’t exist. Ha, that’s a syndrome. And that is the kind of syndrome the rich man is suffering with” dagdag niya na nagpapatungkol sa Talinghaga ng Mayaman at ang Pulubing si Lazarus na isa sa mga hinango niya mula sa Luma at Bagong Tipan ng Banal na Bibliya upang ipakita kung ano bang mga katangian ng isang taong may selfie syndrome.

Bago dito, una na niyang binanggit si Adan at si Eba, si Kain, at ang mga tao sa Tore ng Babel mula sa Aklat ng Henesis pati na rin si Golayat mula sa 1 Samuel. Binanggit din naman niya mula sa Mabuting Balita ayon kay Lukas ang mga pari sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano at ang panganay na anak sa Talinghaga ng Nawala at Natagpuang Anak.

Pinagdiinan niya na ang selfie culture ay nakakapagdulot pa ng aksidente na maaring umabot sa kamatayan gaya ng isang nalaglag mula sa mataas na lugar dahil sa kakaselfie bukod sa pagiging delikado nito sa kalusugan at hindi magandang dulot sa pagpapahalaga ng isang tao sa kanyang kapwa.

Ibinunyag din ni Obispo David na ang demonyo ang nagpapalaganap ng selfie culture. Nagpakita siya ng isang larawan na gawa ng isang iskultor mula sa Espanya ng isang demonyong nagseselfie dahil sa inis nito sa ga nagseselfie.

“Bakit sinasabi ko na ang diyablo ay propagator of the selfie culture?” Tanong niya sa may 4,000 kataong pumupuno sa pinagdarausan ng PACOM4, “Malinaw na ang demonyo ang bihasa, ang pinaka nagpapangalap ng selfie syndrome. Isang sakit na pagkahumaling sa sarili.”

Mula sa kwento ng pagtukso ng demonyo kay Hesus sa disyerto naman pinakita ng Obispo kung paano tinutukso ng demonyo ang isang taong malulong sa sakit na narsisismo bunga ng pagdiyos sa pera, kapangyarihan, katungkulan, at katanyagan.

Pinayo niya bilang gamot sa mga taong may selfie syndrome ang magpakabusog sa Salita ng Diyos, ang maging maingat sa pangangatawan at sa mga ugnayan, at pagbigay halaga sa natatanging Diyos. Pinaalalahanan niya din ang mga Mananampalataya sa tungkuling ipangalap ang Awa at Habag ng Diyos at mamuhay gaya Niya.

Paalala niya, “Mga kapatid, lahat tayo ay tinatawag sa Bagong Ebanghelisasyon na maging Tagapagpalaganap ng Mercy Culture at hindi ng Selfie Culture sapagkat ang Diyos mismo ang nagpakilala ng Kanyang Sarili na kasama ng mga mahihirap at nalulumbay.”

“Sa pamamagitan ng Dugo ni Kristo tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan at nabigyan ng bagong buhay, tayo din ay dapat makapagbigay buhay. Yan ang pagpapalit mula sa Selfie Culture patungong Mercy Culture,” wika niya. (~Minnie Agdeppa)