CBCP Pastoral Statement on Death Penalty (Filipino)

Post-Permanent Council Meeting
CBCP Pastoral Statement on Death Penalty

“Ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa .” (Rom 5:8)

Ngayong ikatlong Linggo ng Kuwaresma, ang Ebanghelyo ni San Juan ay naghahayag sa atin kung paanong ang babaeng Samaritana – matapos matagpuan si Hesus, ang “tubig na nagbibigay buhay” na kanyang inasam – ay iniwan ang kanyang banga ng tubig sa tabi ng balon. Katulad ng babaing ito, ang mga suwaying Israelita sa unang pagbasa, na namamatay sa uhaw sa disyerto, ay inakay patungo sa isang malaking bato (Ex.17:6)

Maaari nating ipalagay na ang malaking batong ito ay si Kristo, sugatan at naghihirap sa krus subalit bumubukal ang tubig na nagbibigay- buhay, ginagawang posible para sa bayan ng Diyos na makatawid sa nag-aapoy na disyerto ng poot, kasalanan at kamatayan patungo sa lupang pangako ng kaganapan ng buhay. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo – huwag nating hayaang ang ating mga balon ay mahaluan ng lason; panghawakan natin ang kabanalan ng buhay at gumawa ng paninindigan laban sa parusang bitay.

Hindi tayo bingi sa hinaing ng mga biktima ng mga karima-rimarim na krimen. Ang mga biktima at ang mga nambiktima ay parehong ating mga kapatid. Ang biktima at ang mga naniniil ay parehong mga anak ng Diyos. Sa mga may sala, alok namin ang isang hamong magsisi at panumbalikin ang dating kaayusan na ngayon ay nagambala bunga ng kanilang kasalanan. Sa nagdadalamhating mga biktima, handog namin ang aming pag-ibig, habag at pag-asa.

Sa araw na napawalang bisa ang batas ng parusang bitay ng Kongreso ng Pilipinas noong Hunyo 24, 2006, ang mga ilaw ay isinindi sa Coloseo sa Roma. Ang kasaysayan ang nagsasabi sa atin kung gaano karaming tao – kabilang dito ang di mabilang na mga Kristiyanong martir – ang pinaslang sa harap ng madla sa loob ng ubod-samang arena. Marahil upang burahin ang kadiliman ng kalupitan kaugnay sa nasabing Coloseo, ang mga mamamayan ng Roma ay nagpasyang ilawan ito, sa tuwing ang isang bansa ay nagpasyang ipawalang bisa ang batas ng parusang bitay. Ang bawat liwanag ay ginawang sagisag ng isa na namang pagsulong sa sibilisasyon ng tao. Hahadlangan ba natin ang ganitong pagsulong sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng parusang bitay sa Pilipinas?

Miyerkoles ng Abo nang ang mga miyembro ng Kongreso, sa ikalawang pagbasa sa panukalang batas hinggil sa parusang bitay ay bomoto. Namayani, ang mga kongresistang sumasang-ayon dito. Nakita sa telebisyon ang mga sumang-ayon sa parusang bitay na may markang krus na abo sa kanilang mga noo. Ito’y isang kabalintunaan !. Nakalimutan na kaya nila kung ano ang kahulugan ng krus na iyon? Hindi ba nila nakita na ang kanilang boto at ang krus sa kanilang noo ay magkasalungat? Hindi ba dapat ang krus ay magsilbing nagsusumigaw na pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos na dahil sa pagmamahal sa atin, piniling ihain ang buhay para sa ating kaligtasan sa halip na makita tayong mapahamak (Jn.3:16)?

Ang parusang bitay ay umiiral na sa maraming bansa sa buong mundo. Ang sandigang- pamantayan nito ay ang paghihiganti bilang isang paraan upang matamo ang katarungan- ‘mata sa mata, ngipin sa ngipin” (Mt.5:3). Ito ay hinamon at pinalitan ni Hesus ng mas mabuti at matayog na sandigang-pamatayan- na hindi paghihiganti kundi katarungan na nakabatay sa habag (Lk.6:36). Batid natin sa ating kasaysayan kung paanong ang parusang bitay ay ginamit ng mga pamahalaang-mapanupil para manatili sila sa kanilang kapangyarihan. Isipin na lang natin, halimbawa, kung bakit pinapugutan ng ulo ni Herod Antipas si Juan Bautista, o kung bakit ipinapako ni Pilato si Hesus. Isipin natin ang mga libo-libong Kristiyanong martir ang ipinapatay dahil lamang sa pananampalatayang salungat sa mga nasa kapangyarihan.

Sa mga taong ginagamit ang Bibliya para ipagtanggol ang parusang bitay, kailangan pa bang ipakita namin kung gaano karami ang krimen laban sa sangkatauhan ang ipinagtatanggol gamit ang parehong Bibliya? Hinihiling naming iwasto ang pakahulugan ng Banal na Kasulatan , na basahin ito bilang umuunlad na paghahayag ng Diyos ng kanyang kalooban sa sangkatauhan, na ang huling kaganapan ay si Hesu-Kristo, ang ganap na Salita ng Diyos sa mundo. Siya ay pumarito hindi upang “ipawalang bisa ang Kautusan kundi upang ganapin ito.” (Mt.5:17) Si Hesus kailanman ay hindi tumatangkilik sa anumang paraan ng “legal na pagpatay”. Ipinagtanggol niya ang babaeng nakikiapid laban sa mga ibig pumaslang dito at hinamon niya sila na ang sinumang walang kasalanan sa kanila ang siyang unang pumukol ng bato (Jn.8:7).

Anupaman at pinakamabuti man ang layunin, ang parusang bitay ay hindi napatunayang mabisa upang pigilan ang krimen. Totoong mas madaling lipulin ang mga kriminal kaysa alisin ang mga pinag-uugatan ng mga kriminalidad sa lipunan.

Ang parusang bitay at ang depektibong sistemang legal ay nakamamatay. At dahilang sa anumang lipunan ay walang kasiguruhan ng perpektong sistemang legal, malamang na may malaking posibilidad na ang mga mahihirap at walang kapangyarihan ang mas higit na mabilis na tatanggap ng parusa. Ito ay sa kadahilanang sila ang walang kakayahang magkaroon ng magaling na abugado at tumanggap ng makatarungang proseso. Bilang batas, ang parusang bitay ay tuwirang sumasalungat sa sandigang-pamantayan na ang karapatan ng taong mabuhay ay sagrado. Ito ay nakaluklok sa maraming saligang-batas ng mga bansa na lumagda sa pandaigdigang deklarasyon ng karapatang pantao (universal declaration of human rights).

Mataimtim nating ipanalangin ang mga mambabatas ng ating bansa habang sila ay naghahanda sa pagboto kaugnay sa parusang bitay sa Senado. Ialay natin ang lahat ng ating mga Misa para sa kanila, hilingin sa ating ipinakong Panginoon na nag-alay ng buong buhay, katawan at dugo para sa kaligtasan ng mga makasalanan, na hipuin ang kanilang mga konsensya at akayin sila tungo sa pagbawi ng parusang bitay.

Mula sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines, Ika-19 ng Marso taong 2017, Ikatlong Linggo ng Kuwaresma.

 

+ SOCRATES B. VILLEGAS, D.D.
Arsobispo ng Lingayen Dagupan
Presidente, Catholic Bishops’ Conference of the Philippines

One thought on “CBCP Pastoral Statement on Death Penalty (Filipino)